Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim.

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Nasielska, ozarowska@p1.ozarow-mazowiecki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 722 10 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Przedszkole ul. Ożarowska Na teren przedszkola prowadzą dwa  wejścia od ul. Ożarowskiej i Obrońców Warszawy. Do budynku prowadzi wejście główne oraz wejście boczne dostosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przedszkole ul. Mickiewicza Do budynku prowadzi wejście od ul. Mickiewicza. Do budynku prowadzi wejście główne dostosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wejście boczne .    
  2. Przedszkole ul. Ożarowska Budynek jest dwupoziomowy w którym  znajduje się winda. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Przedszkole ul. Mickiewicza Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia.  
  3. Przedszkole ul. Ożarowska oraz ul. Mickiewicza W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
  4. Brak
  5. Przedszkole ul. Ożarowska oraz ul. Mickiewicza Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  
  6. Przedszkole ul. Ożarowska oraz ul. Mickiewicza Brak możliwości skorzystania z tłumacza jezyka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.