OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja ogólna

Klauzula informacyjna dla rodziców i dzieci

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna Rada Rodziców

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim, ul. Ożarowska 34 , 05-850 Ożarów Mazowiecki, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły, zwanego dalej Administratorem.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, dlatego wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy wysyłać na adres: iod@bo.ozarow-mazowiecki.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim,

ul. Ożarowska 34 , 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim, ul. Ożarowska 34 , 05-850 Ożarów Mazowiecki, reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola, zwanego dalej Administratorem.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, dlatego wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy wysyłać na adres: iod@bo.ozarow-mazowiecki.pl
 3. Zakres i cel przetwarzania danych:
 1. Dane osobowe są przetwarzane w celach:

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na placówce oświaty (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

– ochrony żywotności interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

– wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

– dane nie są udostępniane innym odbiorcom bez wcześniejsze zgody – udostępnienie danych następuje w wyjątkowych przypadkach, a dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, która potwierdzona jest podpisem osoby, której dotyczą;

– realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce oświaty.

 1. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań określonych w Ustawie o prawie oświatowym z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198). Ponadto zastosowanie mają tutaj akty prawne określone w ustawie o systemie informacji oświatowej, rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Kategorie danych osobowych.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek dzieci- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. Upoważnieni pracownicy lub współpracownicy placówki oświaty.
  2. Organy publiczne i urzędy Państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  3. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów z Przedszkolem Publicznym, przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Przedszkole.
 2. Dane osobowe przechowywane są do chwili zakończenia realizacji celów określonych w punkcie 3. Po tym czasie w zależności od kategorii danych są one przechowywane przez okres wymagany przez przepisy obowiązującego prawa (w celu archiwizacji), na mocy Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 217 z późn. zm.).
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadacie Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzania danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 3. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.
 1. Dane osobowe podopiecznych placówki będą przechowywane przez okres nauki i uczęszczania do placówki oświaty, jak również po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych (punkt 7.)

Dyrektor Przedszkola

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I NIEPEDAGOGICZNYCH PRZEDSZKOLA (zwanych dalej pracownikami przedszkola).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim, ul. Ożarowska 34 , 05-850 Ożarów Mazowiecki, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola, zwanego dalej Administratorem.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, dlatego wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy wysyłać na adres: iod@bo.ozarow-mazowiecki.pl
 3. Zakres i cel przetwarzania danych:
 1. Dane osobowe są przetwarzane w celach:

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na placówce oświaty (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

– ochrony żywotności interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

– wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

– dane nie są udostępniane innym odbiorcom bez wcześniejsze zgody – udostępnienie danych następuje w wyjątkowych przypadkach, a dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, która potwierdzona jest podpisem osoby, której dotyczą;

– realizacji umowy o pracę zawartej z pracownikiem Przedszkola. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest realizacja zadań określonych w: Karcie Nauczyciela, Ustawie o systemie informacji oświatowej, Kodeksie pracy, Ustawie o pracownikach samorządowych, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 2. Kategorie danych osobowych.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. Upoważnieni pracownicy lub współpracownicy placówki oświaty.
  2. Organy publiczne i urzędy Państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  3. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów z Przedszkolem Publicznym, przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Przedszkole.
 2. Dane osobowe przechowywane są do chwili zakończenia realizacji celów określonych w punkcie 3. Po tym czasie w zależności od kategorii danych są one przechowywane przez okres wymagany przez przepisy obowiązującego prawa (w celu archiwizacji), na mocy Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 217 z późn. zm.).
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadacie Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzania danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 3. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 1. Dane osobowe pracowników Przedszkola będą przechowywane przez okres trwania umowy o pracę, jak również po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych (punkt 7.)

Dyrektor Przedszkola

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KIERUJĄCYCH WNIOSKI DO RADY RODZICÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, reprezentowana przez Dyrektor Przedszkola, zwanego dalej Administratorem.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, dlatego wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy wysyłać na adres: iod@bo.ozarow-mazowiecki.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby przedszkola.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Rady Rodziców, która jest wewnętrznym organem przedszkola.
 4. Działanie Rady Rodziców regulują art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz.996).
 5. Dane, które przetwarzane są w ramach działalności Rady Rodziców to: w szczególności dane wrażliwe dotyczące zdrowia, a także dane zwykłe dotyczące sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej osób, których dane dotyczą, wysokości wynagrodzeń i inne dane Rodziców i Prawnych opiekunów dzieci, zwracających się z wnioskami do Rady Rodziców.
 6. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych, członkowie Rady Rodziców.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres roku przedszkolnego, w którym składają Państwo wnioski do Rady Rodziców. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.