Regulamin pracy placówki podczas epidemii

Klauzula inf. dot. monitorowania temperatury osób wchodzących

Procedura badania temperatury

REGULAMIN

szczególnych zasad działalności placówki w trakcie prowadzonych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi zajęć opiekuńczych podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19)

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanych z nim wszystkich obowiązujących restrykcji;

 • Wytycznych przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (https://gis.gov.pl/).

 1. Celem niniejszego regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników Przedszkola Nr 1, w trakcie prowadzonych zajęć opiekuńczych.

§ 2

Sposób organizowania zajęć opiekuńczych

 1. Dzieci przyprowadzane są do placówki w godzinach 7.00-8.30, o godzinie 9.00 następować będzie dezynfekcja całej szatni i przestrzeni, w której przebywają rodzice.

 2. Dzieci odbierane są z placówki w godzinach 14:00- 17.00. Od godziny 17.00 następuje dezynfekcja pomieszczeń oraz zabawek.

 3. Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

 4. Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.

 5. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

 6. Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

 7. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt1 od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

 8. a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

 9. b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie

 10. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

 11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

 12. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 13. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

 14. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

 15. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 16. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 17. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 18. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/ opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.

 19. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 20. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 21. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

 22. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 23. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

 24. Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.

 25. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 26. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

 27. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

 28. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

 29. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

§ 3

Higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

 2. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 7. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

§ 4

Organizacja żywienia

 1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60C lub je wyparzać.

§ 5

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa

 1. Pracownicy regularnie przypominają rodzicom/opiekunom o konieczności przyprowadzania do Przedszkola Nr 1 wyłącznie dzieci zdrowych.

 2. Zakazane jest przyprowadzanie do Przedszkola Nr 1 dzieci, które w ciągu ostatniego miesiąca miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, a także jeżeli osoby z którymi dziecko zamieszkuje przebywają lub przebywały na przymusowej kwarantannie lub izolacji.

 3. W specjalnie przygotowanym protokole będą dokumentowane wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, toalet, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd.

§ 6

Podejrzenie wystąpienia objawów choroby

 1. W Przedszkolu Nr 1 funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy Przedszkola Nr 1.

 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika Przedszkola Nr 1, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

 3. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników przedszkola/szkoły.

 4. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

 5. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.

 6. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami przedszkola/szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie przedszkola/szkoły.

 7. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora Przedszkola Nr 1. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u pracownika przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.

 8. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy i wstrzymuje się przyjmowanie do Przedszkola Nr 1 kolejnych grup dzieci.

 9. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko lub pracownik podejrzany o zakażenie, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 10. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 11. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

 12. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika Przedszkola Nr 1 objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku placówki.

 13. W przypadku wystąpienia koronawirusa u pracownika lub wychowanka Przedszkola Nr 1, zawiesza się zajęcia w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, ze zm.) oraz zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć.

§ 7

Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą udostępniane rodzicom na stronie internetowej przedszkola.

 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim ul. ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki Tel. (22) 733 73 33 lub tel. 602-472-821

Służby medyczne – 999 lub 112.

Organ prowadzący – Gmina Ożarów Mazowiecki, tel. (22) 731 32 00.

Mazowiecki Kurator Oświaty – tel. (22) 551 24 00.

 1. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników Przedszkola Publicznego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

1 Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 

Klauzula informacyjna

dotycząca systemu monitorowania temperatury

osób wchodzących na teren placówki.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych systemu monitorowania temperatury ciała osób wchodzących do Przedszkola Publicznego Nr1 z Oddziałami Integracyjnymi jest dyrektor przedszkola.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@safeguard.com.pl w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej.

 

Dokładna podstawa prawna:

 1. Pomiar temperatury ciała został wprowadzony w celu ochrony życia i zdrowia ludzi z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 2. Pomiar temperatury będzie odbywał się poprzez – przenośne urządzenie SA200P do pomiaru temperatury z użyciem podczerwieni, bezdotykową technologię wykrywania temperatury ludzkiego ciała poprzez pojedynczy punkt na powierzchni nadgarstka lub czoła badanej osoby.
 3. Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 4. Państwa dane są przetwarzane w celu ochrony życia i zdrowia ludzi z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 

 1. Informacje o temperaturze ciała osób wchodzących na teren placówki dane nie są rejestrowane.
 2. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa/ Państwa dziecka dane osobowe.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Ożarów Mazowiecki, 25 sierpnia 2020r.

 

Algorytm postępowania

 w przypadku stwierdzenia w placówce wystąpienia u dziecka lub opiekuna, objawów chorobowych charakterystycznych dla SARS-CoV-2.

 1. Typowe objawy dla SARS-CoV-2
 • Temperatura ciała powyżej (+)38 0 C
 • suchy kaszel
 • duszności

ponadto mogą wystąpić utrata smaku, węchu, problemy żołądkowe, u dzieci wysypka.

 1. Jeżeli u dziecka lub pracownika występuje jeden z w/w objawów  – temp (+)37,5 ­ (osoba nie jest alergikiem, nie spożyła produktów alergizujących, objawy wystąpiły nagle) należy:
 • Odizolować osobę od reszty grupy.
 • Powiadomić opiekuna prawnego (w przypadku dziecka).
 • Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim pod nr (22) 733-73-33 (sekretariat); (22) 733-73-32 (epidemiologia); 515 743 590 sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
 • Przygotować listę dzieci i osób dorosłych z najbliższego kontaktu, przebywających w placówce wraz z numerami kontaktowymi telefonów, na potrzeby dochodzenia epidemiologicznego prowadzonego przez PPIS.
 • Zablokować możliwość przemieszczania się, tj. przybywania do i opuszczania placówki do czasu odwołania przez PPIS blokady obiektu – za wyjątkiem dostawy posiłków
  z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa.
 • Powiadomić opiekunów prawnych dzieci o zaistniałej sytuacji, z zastrzeżeniem, iż
  o możliwości odbioru dzieci z placówki zadecyduje PPIS.
 1. Po konsultacji z PPIS wdrożyć procedurę dezynfekcji placówki.
 2. Postępować zgodnie z indywidualnie przeprowadzonym postępowaniem w Państwa sprawie.

 

Sporządził: Jarosław Feliciak, mł. asystent HDiM